Deklaracja dostępności

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dworek.tv

Strona internetowa jazzkultura.tv została stworzona tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 28.01.2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.01.2021

OCENA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I METODA OCENY
• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
• W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, graficzne oznaczenie aktywnego linka (łącza) czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym. Na obiektach graficznych lub multimedialnych fokus działa ale, może być słabo widoczny lub niewidoczny
• Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
• Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
• Linki (łącza) – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• Strona posiada odpowiedni kontrast tekstu do tła. Materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• Piszemy zrozumiałe teksty oraz formatujemy w sposób hierarchiczny w sposób zgodny z zasadami dostępności.
• Zdjęcia i elementy graficzne w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona nie zapewnia pełnej dostępności. Grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych dla osób słabowidzących. Część filmów nie zawiera napisów/tłumaczeń dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji dla osób z dysfunkcją wzroku. Poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.01.2020.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji: 29.03.2022

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY DOSTĘPNOŚCI
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Ochocka, magdalena.ochocka@dworek.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +12 420 49 66 lub wysyłając sms 533 356 010. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie działa w 9 lokalizacjach:
ul.Papiernicza 2 – Dworek Białoprądnicki
ul. Białoprądnicka 3 – Zajazd Kościuszkowski
ul. Chełmska 16 – Klub Kultury „Chełm”
ul. Wł. Łokietka 267 – Klub Kultury „Łokietek”
ul. Balicka 289 – Klub Kultury „Mydlniki”
ul. Wrocławska 91 – Klub Kultury „Paleta”
ul. Kamedulska 70 – Klub Kultury „Przegorzały”
ul. Ks. Meiera 11 – Klub Kultury „Wena”
ul. Kr. Jadwigi 215 – Klub Kultury „Wola”

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Dworek Białoprądnicki:
  Przy ul. Papierniczej 2 znajdują się trzy budynki – Budynek Główny, Oficyna Wschodnia i Oficyna Zachodnia. Teren wokół budynków jest ogrodzony. Na tym terenie nie znajdują się żadne przeszkody, które mogłyby znacząco utrudniać poruszanie się osób niepełnosprawnych. Dodatkowo dla osób niewidomych i niedowidzących działa aplikacja NGO – nawigacja głosowa prowadząca od bramy głównej do Budynku Głównego.
  Wejście do Budynku Głównego dzięki platformom schodowym jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi otwierane automatycznie.
  Oficyna Zachodnia i Oficyna Wschodnia – brak drzwi otwieranych automatycznie i brak samozamykaczy. Wejścia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki dostępności szyn najazdowych na schody.
  Zajazd Kościuszkowski:
  Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak drzwi otwieranych automatycznie i wyposażonych w samozamykacz.
  Klub Kultury „Chełm”
  Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wyposażone w samozamykacz.
  Klub Kultury „Łokietek”
  Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem łagodna pochylnia. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Brak drzwi wyposażonych w samozamykacz.
  Klub Kultury „Mydlniki”
  W Klubie znajdują się trzy wejścia do budynku. Wszystkie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak schodów lub winda. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Brak drzwi wyposażonych w samozamykacz.
  Klub Kultury „Paleta”
  Drzwi wejściowe szerokie z samozamykaczem, nie otwierane automatycznie. Przeszkodę może stanowić próg.
  Klub Kultury „Przegorzały”
  Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wyposażone w samozamykacz.
  Klub Kultury „Wena”
  Wejście dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Brak drzwi wyposażonych w samozamykacz.
  Klub Kultury „Wola”
  Wejście nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajdują się schody. Planowana jest ich modernizacja z zastosowaniem podjazdu.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Dworek Białoprądnicki:
  Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów wewnątrz budynków. W Budynku Głównym dla osób niewidomych i niedowidzących działa aplikacja NGO – nawigacja głosowa.
  Zajazd Kościuszkowski:
  Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone w poręcz. W budynku na wszystkich poziomach znajduje się winda.
  Klub Kultury „Chełm”
  Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów – budynek jednopoziomowy.
  Klub Kultury „Łokietek”
  Korytarze szerokie, dostępne dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyjątek stanowi zejście do szatni samoobsługowej, gdzie znajdują się trzy stopnie.
  Na pierwszą kondygnację obiektu dostać się można poprzez klatkę schodową, wyposażoną w poręcz, co ułatwia poruszanie się po schodach. Brak Windy
  Klub Kultury „Mydlniki”
  Korytarze szerokie, dostępne dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na pierwszą kondygnację obiektu dostać się można poprzez klatkę schodową, wyposażoną w poręcz, co ułatwia poruszanie się po schodach.
  Klub Kultury „Paleta”
  Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budynek jednopoziomowy.
  Klub Kultury „Przegorzały”
  Korytarze szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Schody wyposażone w poręcz. W budynku na wszystkich poziomach znajduje się winda.
  Klub Kultury „Wena”
  Korytarz szeroki, dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek jednopoziomowy.
  Klub Kultury „Wola”
  Korytarze średniej szerokości z niewielkimi progami, mogącymi stanowić problem w poruszaniu się osób niepełnosprawnych. Na pierwszą kondygnację obiektu dostać się można poprzez klatkę schodową, wyposażoną w poręcz, co ułatwia poruszanie się po schodach.
  .
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  Dworek Białoprądnicki:
  W Budynku Głównym dla osób niewidomych i niedowidzących działa aplikacja NGO – nawigacja głosowa. Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Do piwnic i na piętro – platformy schodowe.
  W Oficynie Wschodniej brak dostosowań.
  W Oficynie Zachodniej brak dostosowań .
  Zajazd Kościuszkowski
  Toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Winda dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Klub Kultury „Chełm”
  Znajduje się jedna pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami – na sali widowiskowej z możliwością wejścia na scenę.
  Klub Kultury „Łokietek”
  Na parterze toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Klub Kultury „Mydlniki”
  Na parterze i pierwszym piętrze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
  Klub Kultury „Paleta”
  Brak dostosowań.
  Klub Kultury „Przegorzały”
  Toaleta na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Klub Kultury „Wena”
  Brak dostosowań.
  Klub Kultury „Wola”
  Brak dostosowań.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Dworek Białoprądnicki:
  Parking na terenie z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych.
  Zajazd Kościuszkowski:
  Brak miejsc
  Klub Kultury „Chełm”
  Możliwość zaparkowania na terenie Klubu.
  Klub Kultury „Łokietek”
  Brak miejsc
  Klub Kultury „Mydlniki”
  Brak miejsc
  Klub Kultury „Paleta”
  Możliwość zaparkowania na terenie Klubu.
  Klub Kultury „Przegorzały”
  Jedno miejsce oddalone około 100 metrów od Klubu.
  Klub Kultury „Wena”
  Możliwość zaparkowania przed Klubem.
  Klub Kultury „Wola”
  Brak miejsc
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do każdej z lokalizacji jest prawo wstępu z psem asystującym i nigdzie nie ma ograniczeń.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online w żadnej lokalizacji.
Skip to content